Externí projektové řízení

Služba externího projektového řízení

Ve společnosti Conceptica chápeme externí projektové řízení jako službu s garantovanou kvalitou. Na rozdíl od prostého bodyshopu projektových manažerů v této službě nabízíme garanci za zdárný průběh a výsledek projektu. Zajištění externího projektového řízení od společnosti Conceptica přinese vaší firmě okamžité úspory. Projekty velmi rychle dosáhnou kontrolovatelného stavu. Manažeři našich klientů jsou přesně informováni o stavu projektů  v porovnání s plánem.

  1. pracovní kapacita kompetentního projektového manažera
  2. garance dostupnosti a zastupitelnosti projektového manažera
  3. garance kvality pro zákazníka
  4. aparát šablon a nejlepších postupů projektu
  5. softwarové nástroje projektového řízení (výkaznictví, dokument management)

Co je obsahem činnosti externího projektového manažera

  1. svědomité, soustředěné a pečlivé řízení projektu směřující ke zdárnému dokončení
  2. konsolidace stavu projektu, zejména jeho rozsahu a finančního rozpočtu
  3. evidence projektových požadavků včetně změnových požadavků
  4. příprava podkladů pro projektový výbor
  5. vedení přehledu projektových úkolů a dohled nad jejich plněním
  6. vedení přehledu projektových rizik a plánu jejich řešení
  7. vedení přehledu akceptací/akceptačních protokolů

Jakou vedeme dokumentaci

  1. Zápisy jednání řídícího výboru
  2. Zápisy ze schůzek vedení projektu
  3. Seznam úkolů
  4. Registr požadavků
  5. Registr rizik za stranu Zákazníka
  6. Změnové požadavky
  7. Business case
  8. Předávací a akceptační protokoly

Naši zákazníci hodnotí přínosy externího projektového řízení:

  1. vyšší motivace projektových manažerů
  2. měřená kvalita projektového řízení
  3. vyšší rychlost převzetí projektu
  4. hladký průběh projektů
  5. omezení rizik realizovaných projektů
  6. realizace projektů včas a v plánovaných nákladech
  7. úspora prostředků za řízení projektů
  8. ušetření vícenákladů spojených s nekvalitním řízením projektů
  9. omezení rizika zaměstnávání lidí na stálý pracovní poměr
  10. vyšší spokojenost externích zákazníků projektů
  11. vyšší spokojenost interních zákazníků projektů

Reference

“Pro implementaci celofiremního systému Navision jsme hledali odbornou firmu, která by řídila přechod na nový systém na naši stranu. Díky Conceptice se podařilo již na začátku stanovit realistický rozpočet a celý projekt uřídit bez větších zaváhání. Přestože se v průběhu nasazení objevily další požadavky na systém, byl rozpočet překročen jen minimálně. Conceptica vedla klíčová jednání s dodavatelem, pravidelně a přehledně reportovala stav projektu a pomáhala řešit kritické problémy.”
Tenza

Jan Mucha, finanční ředitel; Tenza a.s.