Metodiky a optimalizace procesů v IT oblasti

Zavedení projektové metodiky

Metodika projektového řízení je nedocenitelným nástrojem standardizace projektového řízení v rámci organizace. Na základě mezinárodně uznávané metodiky PRINCE2® a s přihlédnutím ke standardům PMI a IPMA navrhneme metodiku šitou na míru potřebám vaší společnosti. Za účelem jejího zavedení nabízíme implementační projekt, který zahrnuje následující kroky:

 • analýzu potřeb projektového řízení – potřeby projektového řízení vychází z nejlepší praxe v oboru
 • návrh a dodání metodiky – dodaná metodika představuje dokument obsahující procesy, role a odpovědnosti
 • školení – metodika projektového řízení funguje jako celek, pokud všichni zaměstnanci na projektech znají části, které jim přísluší.
 • pilotní projekt – členství v projektovém výboru a odborn8 asistence projektovému manažerovi

Hlavní přínosy získané zavedením projektové metodiky jsou následující:

 • získání větší kontroly nad projekty – cena, čas a rozsah budou více odpovídat plánu
 • efektivnější komunikace – jasně dané pravomoci, odpovědnosti a postup delegování
 • standardizovaný proces – urychlení rutinních projektových činností
 • efektivnější dokumentace – sada standardních projektových šablon
 • lepší řízení rizik – řízení rizik v průběhu celého projektu ve vazbě na plánování a rozpočet
 • větší úspěšnost v dosahování požadované kvality

Zavedení projektové kanceláře

Projektová kancelář je organizační složka, která zajišťuje metodické vedení projektů, a opírá se o existující metodiku řízení projektů. V rámci svěřených kompetencí provádí projektová kancelář následující činnosti:

 • aplikuje praktiky pro zlepšování výkonu projektu
 • rozvíjí projektovou metodiku a dohlíží na její dodržování
 • integruje metodické procesy s obchodními a technickými
 • identifikuje potřebu vzniku různých variant metodiky v různých částech organizace a pro různé typy projektů
 • shromažďuje zkušenosti z projektů a identifikuje nejlepší praxi
 • zajišťuje vzdělávání uživatelů metodiky

V rámci zavedení projektové kanceláře nabízíme:

 • analýzu potřeb projektového řízení
 • zavedení metodiky projektového řízení
 • definici útvaru v rámci organizace a návrh jeho obsazení konkrétními osobami
 • školení členů projektové kanceláře
 • zajištění externích odborníků, kteří budou vykonávat projektový dohled anebo zastanou funkci projektové kanceláře
 • zajištění dokumentového úložiště, případně SW pro řízení projektů, včetně workflow SW

Hlavní přínosy zavedení projektové kanceláře:

Hlavním přínosem projektové kanceláře je zvýšení efektivity řízení projektů.

 • Centrum znalostí – rozvoj know-how projektového řízení v rámci organizace
 • Metodická oporaškolení a odborné vedení pracovníků na projektech
 • Rozvoj metodiky (pokud je zavedena) – kontinuální zlepšování projektového řízení

Zavedení metodiky řízení služeb v ICT pomocí ITIL®

 • Service Desk – účelem je poskytnout uživateli službu zpracování požadavků
 • Configuration Managment – proces, jehož výstupem je model prostředí (databáze) pomocí identifikace, řízení, správy a verifikace všech komponent IT
 • Incident management – proces zajišťující co nejrychlejší obnovení dodávky služby a minimalizaci důsledků výpadků služeb
 • Problem Management – proces zjišťování původních příčin incidentů. PM iniciuje zajištění opravy chyb v prostředí a provádí i proaktivní prevenci problémů
 • Change Management – proces využívající metody a procedury k efektivnímu a rychlému vyřízení změn. Účelem je minimalizovat vznik incidentů z důvodů změny.
 • Release Management – proces zajišťující distribuci a nasazení změny do ICT architektury. Tento proces zajišťuje, že technický i organizační aspekt změny budou v souladu
 • Service Level Management – proces zabývající se se plánováním, koordinací, navrhováním, uzavíráním a vyhodnocováním smluv o poskytování servisní podpory (SLA)
 • Capacity Management – proces zodpovídající za zajištění trvale dostatečné kapacity infrastruktury, tak aby byly vždy uspokojeny současné i budoucí obchodní požadavky
 • Availability Management – proces zodpovídající za dosažení takové úrovně dostupnosti IT služeb, která odpovídá obchodním požadavkům
 • IT Service Continuity Management – proces řízení schopnosti poskytování definované úrovně služeb při výpadku systémů
 • Financial Management for IT Services – proces zodpovídající za efektivní vynákládání prostředků na IT služby a vyhodnocování návratu investic.

Reference

„Audit od společnosti Conceptica nám poskytl srozumitelný přehled o stavu IT a doporučil opatření ke zvýšení kvality IT služeb.“
Wood and Company

Andrea Ferancová, partnerka; WOOD&Company