Implementace Microsoft MS Dynamics AX

Logo Microsoft Dynamics AX 2012 s fotkou

Výhody spolupráce se společností Conceptica při implementaci podnikového systému MS Dynamics AX

Společnost Conceptica využívá při implementaci MS Dynamics Ax deset let zkušeností s řízením implementací ERP systémů. Při implementaci podnikového řešení, kterou děláme pro zákazníka my nám jde hlavně o tyto důležité věci:

 • Ušetříte peníze za zbytečné vícepráce
 • Budete mít definované business cíle projektu, budete je mít sledované a dosáhnete jich
 • Ušetříte čas, projekt se nebude protahovat, bude dobře naplánován
 • Budeme optimalizovat zátěž vašich lidí na projektu -budeme co nejvíce respektovat to že musí mimo implementaci také normálně popohánět business firmy
 • jsou definovány všechny produkty projekty od analýzy až po předání do servisu
 • je známa a optimalizována kvalita každého produktu (například, jak má vypadat migrace, školení, dokumentace atd.)
 • je oddělen proces vývoje (CORE) a nasazení (ROLLOUT)
 • je aplikováno rozdělení projektu do etap
 • klade se důraz na přípravu a analýzu potřeb
 • jsou definovány a dodržovány role na projektu
 • je kladen důraz na provozovatelnost řešení v reálné infrastruktuře – release plan, konfigurační řízení, testování atd.

Výhody podnikového systému Microsoft Dynamics AX 2012R3

MS Dynamics Ax 2012R3

Vyšší přínosy rychleji

Mezi výhody podnikového systému Microsoft Dynamics AX 2012R3 patří předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a veřejný sektor (připravuje se také maloobchod) a vylepšené základní funkce ERP, například Audit Workbench nebo kontrola rozpočtu, které umožňují naplňovat specifické obchodní potřeby s minimálními nároky na přizpůsobení systému. Toto globální řešení jednoduše poroste s vaší firmou a rychle zaměstnancům poskytne informace uzpůsobené na míru jejich pracovní roli, což přispěje ke zvýšení celkové produktivity.

Plánování, přehled a dynamická flexibilita podniku

Nástroje, jako jsou vylepšené finanční dimenze nebo vrstvená architektura řízená modelem, vám poskytnou jak potřebný přehled, tak schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se obchodním potřebám a příležitostem, uvolnit zdroje v oblasti vývoje a řešení a zpřehlednit nasazení (včetně flexibilní volby mezi hostovaným modelem a nasazením ve firemním prostředí), údržbu i správu upgradů.

Jednoduchost podporuje přijetí mezi uživateli a snižuje náklady

Díky Microsoft Dynamics AX 2012R3 získají uživatelé konzistentní známé prostředí, bezproblémovou interoperabilitu se systémem Microsoft Office a širší možnosti spolupráce se všemi články dodavatelského řetězce. IT specialisté se tedy mohou zabývat strategickým vývojem, při němž bude zjednodušena správa životního cyklu aplikací.

Microsoft a důsledné úsilí o interoperabilitu

Čím se tyto funkce vyznačují? Důslednou interoperabilitou – tj. interakcí mezi systémy ERP, podnikovými i kancelářskými aplikacemi a podkladovou technologickou platformou. Tato spolupráce je možná v rámci firmy i v cloudu. Microsoft Dynamics AX 2012 i ostatní produkty a technologie Microsoft jsou vždy vyvíjeny s ohledem na důslednou interoperabilitu. S realizací těchto přínosů vám může pomoci celosvětová síť zkušených partnerů. Proto je tedy upgrade na Microsoft Dynamics AX 2012 správným strategickým rozhodnutím.

Funkcionality Microsoft Dynamics AX 2012R3

Microsoft Dynamics AX 2012 zvedá laťku výkonných systémů ERP a podporuje provozní efektivitu v celé řadě důležitých funkčních oblastí. Microsoft Dynamics AX 2012 přináší jak nové funkce, například řízení vztahů s dodavateli, správu obchodních případů nebo nástroj Audit Workbench, ale také významná zlepšení v následujících oblastech: finance, prodej a marketing, zásobování, projektové účetnictví, řízení lidského kapitálu, řízení dodavatelského řetězce, skladové hospodářství a kompatibilita a interní řízení.

Finance

 • Rychlé vytváření neomezeného počtu finančních dimenzí v podobě formulářů, které lze sdílet napříč všemi právnickými osobami a získat tak komplexní přehled o celém podniku, transparentní auditové záznamy a podrobné analýzy situace.
 • Informace o rozpočtu se promění v přesné manažerské nástroje reflektující pracovní postup a umožňující víceúrovňové, přizpůsobitelné a hierarchické řízení rozpočtu včetně definování toho, jak mají být řízeny výdaje. Budete tedy mít celý nákupní proces pevně pod kontrolou.
 • Přímo v hlavní knize je možné nastavit, zobrazit a spravovat břemena, včetně závazků vyplývajících z nákupních objednávek, a spravovat položky pracovních postupů s ohledem na roční závěrku a břemena. Optimalizace procesu inkasa plateb ušetří čas, umožní efektivnější interakci se zákazníky a zlepší váš finanční tok.
 • Možnost definovat rozúčtování nebo zobrazit položky dílčího hlavního deníku před zaúčtováním původních dokladů přispěje ke zjednodušení a zpřesnění zpracování požadavků, objednávek, faktur a dalších důležitých transakcí.
 • Provozní efektivita zpracování závazků se zvýší díky novým funkcím pro párování faktur, přidělování plateb, zpracování a evidenci zálohových plateb za objednávky, přidávání řádků na faktury atd.
 • Můžete-li přesněji definovat a řídit, jaké informace mají být zaznamenávány, získáte lepší přehled o stavu podniku.
 • Vylepšení architektury systému, které umožňuje sdílet hlavní finanční údaje mezi právnickými osobami, povede ke zvýšení produktivity a přesnosti účetních záznamů.
 • Možnost přenášet nákupní objednávky a rozpočty do dalšího období byla zlepšena tak, že se výrazně sníží časová i pracovní náročnost roční závěrky.

Prodej a marketing

 • Microsoft Dynamics CRM Connector poskytuje přístup k informacím uloženým v systému Microsoft Dynamics CRM 2011, a to jak v interním nasazení, tak online.
 • Nové funkce pro správu případů zvýší efektivitu otevírání, přidělování a řešení požadavků zákazníků, inkasa plateb apod. i následné komunikace.

Nákup a zásobování

Funkce pro nákup a zásobování na platformě Microsoft Dynamics AX umožňují řízení přímého i nepřímého nákupu zboží a služeb. Verze Microsoft Dynamics AX 2012 přináší následující vylepšení:

 • Samoobslužné funkce: Pracovníci mohou objednávat běžné zboží a služby z prohledávatelných online katalogů. Chcete-li zvýšit efektivitu práce dodavatelů, umožněte jim provádět některé úkony online, např. aktualizaci dat profilu, žádost o přidání nových uživatelů, žádost o rozšíření rozsahu nabídky, uložení obsahu do katalogu, odesílání faktur, kontrolu plateb apod.
 • Katalogy položek pro interní spotřebu lze umístit na interní nákupní web, na němž bude možné tyto položky importovat, přidávat, upravovat, publikovat a vyhledávat. Můžete se však také přímo připojit ke katalogu dodavatele.
 • Na virtuálním pracovišti mohou vedoucí kategorií řídit celkové výdaje na příslušnou kategorii.
 • Pracovní plocha role pro nákup nabízí funkce jako agregace požadavků, řízení pracovních front, správa kategorií apod.
 • Nákupní procesy a zásady můžete podpořit ustavením centrální nákupní kanceláře pro celou organizaci.
 • Lze snadno vytvořit a udržovat jednu i více zásad nákupu, které pak budou přiřazeny jednotlivým skupinám žadatelů v rámci organizace.

Správa dodavatelského řetězce

 • Řádkovou položku nákupní objednávky, popřípadě prodejní objednávku, lze snadno převést na plán dodávky a zachovat nárok na slevu v plné výši i v případě, že by to vedlo k rozdělení dodávky na několik částí. Pro potřeby řízení kvality je k dispozici nová funkce blokování zásob, která může fungovat jak manuálně, tak automaticky. Ta mimo jiné přispívá ke zvýšení flexibility a úrovně detailů ve specifikaci kvality objednávky.
 • Dvě nové sestavy v systému Microsoft Dynamics AX 2012 zlepšují vykazování hodnoty zboží na cestě mezi společnostmi.

Řízení projektů a účtování o nich

 • Při vytváření rozpočtu projektu se zobrazí souhrn umožňující srovnání se zdrojem financování. Před odesláním rozpočtu tak do něj lze zanést případné opravy.
 • Tvorba a řízení projektů pomocí podnikového portálu dovolují vzdálený přístup a snižují tak potíže s instalací a aktualizacemi softwaru. Zlepšené zadávání časových údajů a vylepšené uživatelské prostředí ve webovém prohlížeči i v klientské aplikaci zvyšují efektivitu při vytváření pracovních výkazů.
 • Výnosy lze přidělovat a rozúčtovávat na základě interních prodejních cen práce, kategorií a dimenzí, takže je možné monitorovat ziskovost jednotlivých alokačních oblastí.
 • Lepší integrace s produktem Microsoft Project Server 2010 zlepšuje správu komplexních portfolií projektů a umožňuje vyšší úroveň optimalizace plánování zdrojů.

Řízení lidského kapitálu

 • Ke zvýšení produktivity jednotlivých pracovníků přispívá zobrazení dat, výstrah, seznamů úkolů a sestav, které jsou relevantní pro určité pracovní zařazení, na příslušné pracovní ploše role. Na podnikovém portálu a v klientské aplikaci Microsoft Dynamics AX pro Windows jsou k dispozici více než dvě desítky předdefinovaných pracovních ploch rolí.
 • Portál pro zaměstnance a nástroje pro řízení pracovních postupů zajišťují dodržování ustanovených zásad pro vykazování a schvalování výdajů detailněji než dosud. Zaměstnanci si navíc mohou sami kontrolovat plnění svých výkonnostních cílů. Záznamy o zaměstnancích lze snadno zobrazit a přenášet, což snižuje manuální pracnost náboru, zaškolení, kariérního rozvoje a přeložení zaměstnance i rozvázání pracovního poměru.
 • Aplikace Správa výdajů určená pro podnikový portál systému Microsoft Dynamics AX 2012 byla v mnoha aspektech vylepšena, aby pomohla dále zpřehlednit postupy a zvýšit produktivitu. Jedná se především o zadávání výdajů, žádost o vyplacení zálohy, reklamaci transakce na kreditní kartě, cestovní příkaz a delegování vyúčtování výdajů. Vylepšeny nebo doplněny byly také funkce pro schvalování vyúčtovaných výdajů, cestovních příkazů a záloh v hotovosti.

Globální rizika a dodržování předpisů

 • Audit Workbench umožňuje definovat a upřesnit firemní zásady a automatizovat proces auditu.
 • Evidence spotřebované energie a emisí skleníkových plynů je jedním z proaktivních kroků v rámci monitorování vlivu organizace na životní prostředí. Vylepšený řídicí panel pro analýzu udržitelnosti provozu a vlivu na životní prostředí má novou přiřazenou datovou krychli a zprostředkuje monitoring spotřebované energie, uhlíkové stopy a klíčových ukazatelů pro produkci odpadů a spotřebu vody. Tyto funkce lze snadno nastavit v grafickém rozhraní a citlivostní analýza pak umožňuje posoudit efekt navrhovaných změn.
 • Dodržování platných zákonů, norem, směrnic a obchodních pravidel lze zajistit s pomocí vylepšeného centra kompatibility se zlepšenými možnostmi interního řízení, dále nové knihovny výchozích řídicích opatření a nového průvodce importem a mapováním.

Funkce pro konkrétní zemi

 • Dostupnost kontrolních funkcí se řídí umístěním právnické osoby. Microsoft Dynamics AX 2012 přitom pracuje se zemí, která je uvedena v primární adrese dané právnické osoby. Pokud má právnická osoba adresu například v Kanadě, budou uživatelé pracovat se speciálními funkcemi pro Kanadu.
 • Celá řada funkcí systému Microsoft Dynamics AX 2012 podporuje lokalizaci pro různé země. Další informace naleznete na webu CustomerSource.

Výhodné vlastnosti aktuální verze platformy Microsoft Dynamics AX 2012R3

Strukturální vylepšení systému Microsoft Dynamics AX 2012 mohou podpořit efektivitu provozu IT v organizaci a přinést vám vyšší hodnotu. K těmto vylepšením patří grafický editor pracovních postupů a cloudové služby, které pomáhají snížit míru složitosti v IT a nároky na počáteční kapitálové investice. Díky vylepšení rozhraní Application Integration Framework a nové koncepci programování vytvářejí IT specialisté menší množství kódu. Zabezpečení založené na rolích urychluje implementaci interních kontrolních mechanismů. Množství nových a vylepšených funkcí podnikového portálu pak umožňuje využívat výhod systému Microsoft Dynamics AX 2012 prostřednictvím Internetu a webového prohlížeče.

Pracovní postupy

 • Nové výkonné funkce umožňují vytvářet složitější pracovní postupy a samostatné pracovní postupy pro každý řádek spojený se záhlavím, případně automatizované pracovní postupy, jež se obejdou bez lidského zásahu. Grafický editor pracovních postupů je dokonce umožňuje vytvářet pouhým přetažením myší. Fronty pracovních položek pomáhají uživatelům řídit, na čem právě pracují, a v případě potřeby rovnoměrně rozdělovat zátěž v rámci týmu.

Služby (weby, platby a komerční služby)

 • Ucelené podnikové procesy podporují cloudové služby, jež jsou nákladově efektivní, lze je snadno nasadit i používat a plně integrovat s vaší stávající interní či hostovanou implementací systému Microsoft Dynamics AX. Služby webů pro řešení Microsoft Dynamics ERP rozšiřují podnikové procesy a pracovní postupy systému Microsoft Dynamics AX 2012 na web a umožňují tak uživatelům v podniku spolupracovat se zákazníky a dodavateli při minimální investici do oblasti IT. Platební služby pro řešení Microsoft Dynamics ERP zahrnují platební bránu 1. úrovně s certifikací PCI. Ve výchozím nastavení podporují ověřování, vyrovnání, anulování a vracení prostředků, ověřování adres a zpracování nákupních karet úrovně 2 a 3. Komerční služby pro řešení Microsoft Dynamics ERP zajišťují integraci systému Microsoft Dynamics AX 2012 s online prodejními kanály organizace. Webová součást Connect Gadget Web Part řešení Microsoft Dynamics Online pro pracovní plochy rolí obsahuje prezentaci odkazů a informací relevantních pro roli konkrétního uživatele, včetně odkazů na web CustomerSource, obsah publikovaný v rámci komunity, výukové materiály a články znalostní báze. Tuto miniaplikaci lze přidat na hlavní stránku pracovní plochy role, případně na osobní stránky této plochy.

Integrace služeb a aplikací

 • K dispozici máte nové funkce, jako například: zpřístupnění obchodní logiky jazyka X++ jako služby do externích systémů, což prodlužuje životnost investic do kódu v jazyce X++ (mj. více než 90 služeb pro dokumenty); podporu integrace včetně podpory souborů v jiných formátech než XML, flexibilního zpracování chyb či podpory hromadného importu; snadný přístup ke skupinám služeb; využití prostředí obchodních operací k tvorbě aplikací nebo přijímání vstupů z externích služeb v jazyce X++. To vše vám usnadní konfiguraci a správu služeb.

Zabezpečení založené na rolích

 • Pro objekty jednotlivých aplikací můžete vytvořit bezpečnostní oprávnění, která usnadňují údržbu a umožňují opětovné využití bezpečnostních konstrukcí. Zásady zabezpečení lze zavést pro jednotlivé záznamy tabulek, což dovoluje vyšší přesnost. To vše vám usnadní konfiguraci a správu služeb.

Vylepšení podnikového portálu

 • Prvky integrované do podnikového portálu lze snadno vyvíjet v sadě Visual Studio 2010. Podnikový portál podporuje hierarchie tabulek, jež umožňují efektivněji strukturovat databáze, a nový model zabezpečení s vyšší mírou kontroly.

Nové možnosti programování

 • Sada nových funkcí vylepšuje návrh datových modelů a opětovné využití součástí schémat, což přispívá k vývoji, používání a údržbě flexibilnějších a přesnějších informací a sestav podporujících vyšší produktivitu.

Integrované vývojářské prostředí

 • Veškeré prvky aplikací se ukládají do jednoho úložiště a distribuují ve fyzických modulech označovaných jako modely. Modely lze snadno kombinovat a přidávat tak další funkce. Vývojáři mají k dispozici nástroje aplikací MorphX a Visual Studio.

Vylepšení prostředí pro upgrade dat

 • Upgrade dat lze provést se zkrácením přerušení chodu podniku: větší část práce na upgradu lze zvládnout za provozu systému Microsoft Dynamics AX a s využitím nového modelu porovnávajícího zdroj s cílem (source-to–target), který umožňuje škálování s využitím vyšší míry paralelizace mezi různými fázemi upgradu.
 • K dispozici je možnost přímého upgradu z verze Microsoft Dynamics AX 4.0 nebo Microsoft Dynamics AX 2009 na verzi Microsoft Dynamics AX 2012.

Reference

Conceptica s.r.o. dodala v roce 2015 konzultační služby v oblasti projektového nastavení a projektového dohledu na projektu interní implementace Microsoft Dynamics Ax ve skupině CPI Property Group a.s. V rámci této spolupráce jsme využili zkušenosti společnosti Conceptica s řízením rozsáhlých projektů nasazení Microsoft Dynamics Ax a tak podpořili úspěšné zavedení tohoto produktu v rámci naší investiční skupiny.
CPI logo
Ing. Martin Stibor, ředitel property, CPI Property Group